เพื่อนฟาร์ม

welcome

ยินดีต้อนรับสู่ Blogger Farmfriend....... เกษตรกรแข็งขัน เป็นกระดูกสันหลังของชาติ....


ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแสนสุข ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ....     ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแสนสุข ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ....งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
      ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "เกษตรแสนสุข" พบกับความสุขในวิถีเกษตร เรียนรู้อิสระ และการพึ่งตนเอง ชมนิทรรศการ "วิถีเกษตรสร้างอาหาร สร้างอาชีพ และรายได้" เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริง เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน และชิมช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์และของใช้คุณภาพอีกมากมาย...

          วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เรียนรู้ความรู้ทางด้านเกษตรได้ฟรี...
อบรมวิชาการของแผ่นดิน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ห้องพระคุณพ่อ

09.30 น.-11.30 น. : อบรมการเพาะเห็ดโคนน้อยในถังลม โดยอาจารย์ชาตรี ด่วนศรีแก้ว รร.สถาพรวิทยา จ. นครปฐม

11.30 น.-13.30 น. : อบรม 1 ไร่ มีใช้ มีกิน ทั้งปี โดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา ปราชญ์ชาวบ้าน ไร่หรหันต์ จ.นครราชสีมา

13.30 น. - 15.30 น. : อบรมการเลี้ยงไส้เดือนวิถีคนเมือง โดยอาจารย์ชารีย์ บุญญวินิจ (ฟาร์มลุงรีย์)

15.30 น.-17.30 น. : อบรมการปลูกผักแสนสุข โดยอาจารย์ธงชนะ พรหมมิ จ.อุบลราชธานี

อบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ลานมาเรียน

10.00 น.- 11.30 น. : อบรมการตอนกิ่งฟักทอง โดยอาจารย์คำนึง นวลมณีย์

14.00 น.-15.30 น. : เรียนรู้ดิน 15 สูตร ปลูกต้นไม้ โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว รร.สถาพรวิทยา จ.นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่..
www.wisdomking.or.th